ناوگان


a320-1_prev_ui_small.png

ایرباس 320

ظـرفـیـت مـســافــر : 156 نـفـر

حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت : 77,000 کـیـلوگـرم

تعــداد هواپیـما : 6 فـرونـد ( غـیـر عـمـلـیـاتـی )


b737-1_prev_ui_small.png

بوئینگ 737

ظـرفـیـت مـســافــر : 156 - 164 نـفــر

حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت : 68,000 کـیـلوگـرم

تعــداد هواپیـما : 4 فـرونـد ( 2 فـرونـد عـمـلـیـاتـی )


at7-1_prev_ui_small.png

ای تی آر 72

ظـرفـیـت مـســافــر : 66 نـفـر

حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت : 22,800 کیـلوگـرم

تعــداد هواپیـما : 5 فـرونـد ( 1 فـرونـد عـمـلـیـاتـی )


a340-1_prev_ui_small.png

ایرباس 340

ظـرفـیـت مـســافــر : 232 نـفـر

حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت : 257,000 کـیـلوگـرم

تعــداد هواپیـما : 1 فـرونـد ( 1 فـرونـد عـمـلـیـاتـی )


f100-1_prev_ui_small.png

فوکر 100

ظـرفـیـت مـســافــر : 100 - 110 نـفــر

حـداکــثـــر وزن بـرخـاسـت : 43,000 کـیـلوگـرم

تعــداد هواپیـما : 8 فـرونـد ( 4 فـرونـد عـمـلـیـاتـی )


6.0.25.0
گروه دورانV6.0.25.0